policy

Miljöpolicy
Lonestar AB ska utifrån kundens behov, samhällets krav och företagets egna resurser hela tiden arbeta för att förbättra och förebygga de av oss påverkbara miljöföroreningarna. I all vår verksamhet ska vi sträva efter att ständigt minska miljöbelastningen för att anpassa oss till ett kretsloppsamhälle. Vid genomförandet av olika projekt lägger vi stor vikt vid miljöhänsyn och hushållning med resurser. För att minska vårat elberoende, har vi investerat i ny miljövänlig uppvärmning av våra lokaler.

Arbetsmiljöpolicy
• Arbetsmiljöarbetet inom Lonestar AB ska säkerställa en arbetsmiljö som är tillfredställande.
• Arbetsmiljöarbetet ska av ansvarig bedrivas aktivt för att förebygga ohälsa och olyckor.
• Arbetsmiljöproblem ska handläggas av ansvarig likaväl som andra driftsproblem.
• Arbetsmiljöarbetet ska ske med arbetsgivaren som ansvarig men i samverkan med arbetstagarna och vid behov utomstående expertis.
• Arbetsmiljöarbetet sker efter aktuell handlingsplan mot upsatta mål som utarbetas efter riskinventering.
• Vår strävan är att arbeta hårt för att undvika olyckor och ohälsa på såväl egen verkstad som när vi är på av kunden anvisad arbetsplats.
• Vi har väl utbildad personal som är uppdaterad och informerad.

Bemötande
Vi arbetar för att alla ska bemötas lika och känna sig välkomna hos oss!

Kvalitetspolicy
• Vi arbetar hårt för att ständigt förbättra och uppnå högt ställda kvalitetsmål.
• Vi strävar alltid efter att leverera produkter och tjänster som överskrider kundens förväntningar.

Drogpolicy
• Vårat mål är att vi skall ha en drogfri och säker arbetsplats
• Att anställda med missbruksproblem vågar söka hjälp
• Öppenhet kring och tidig upptäckt av drogmissbruk